Wat doet het Steunpunt?Het Steunpunt Remigranten:

  • biedt sociaaljuridische hulp aan remigranten;
  • fungeert als meldpunt voor achtergelaten vrouwen en kinderen;
  • kan u in contact brengen met ngo's in Noordoost Marokko;
  • helpt studenten en onderzoekers met het vinden van respondenten en het leggen van contacten;
  • biedt stageplaatsen op HBO-niveau (zowel administratief als sociaaljuridisch);
  • geeft advies en ondersteuning bij studiereizen en stedenbanden.

In ruim 20 jaar heeft SSR en daarmee het Steunpunt Remigranten zich ontwikkeld van een organisatie waar idealisme de overhand had naar een professionele en effectieve organisatie waar een grote betrokkenheid met de doelgroep gekoppeld is aan grote deskundigheid. Het Steunpunt Remigranten voorziet in een nog steeds toenemende behoefte aan deskundige juridische bijstand. Dit sociaaljuridisch werk is de core business van het Steunpunt Remigranten. Het Steunpunt verleent sociaaljurische hulp aan een zeer gevarieerde doelgroep, van gepensioneerden tot weduwen, van uitgezette illegalen tot achtergelaten vrouwen. Zij hebben met elkaar gemeen dat zij in Nederland opgebouwde rechten hebben en deze willen effectueren dan wel behouden.


Remigranten betalen een eigen bijdrage die afhankelijk is van de zwaarte van de hulp die geboden wordt. Vraag voor de andere taken vrijblijvend naar de tarieven. 

 Sociaaljuridisch werk

1. Sociale zekerheidsrecht, zorgverzekering, bedrijfspensioenen en de belastingen

Er vallen verschillende werkzaamheden te onderscheiden:
Formulieren invullen
Aanvragen indienen
Losse juridische vragen.

Bezwaar en beroep
Tweedelijns zaken
 

Het gaat hier om formulieren die gedurende het jaar op verschillende momenten door Nederlandse uitvoeringsinstantie naar hun clienten in het buitenland worden gezonden, maar ook om formulieren waarmee remigranten wijzigingen kunnen aangeven in hun persoonlijke situatie en/of gegevens.
 
Voorbeelden: levensbewijzen, inkomstenopgave formulier AOW/ANW, inkomstenopgaaf formulier partnertoeslag, inkomsten- en uitgaven formulier vrijwillige verzekeringen,wijzigingsformulieren SVB/belastingdienst/CVZ/UWV, formulieren wereldinkomen, aangifte formulieren (M-biljet, CT-biljet, C- biljet). 

 

Bij aanvragen kan worden gedacht aan: aanvraag AOW, Anw, WAO, Toeslagenwet, partnertoeslag AOW, aanvraag verzekerde tijdvakken, aanvraag Vrijwillige Verzekeringen, overlijdensuitkering, kinderbijslag, vrijstelling Loonheffing, bedrijfspensioen, BSN.

Op het steunpunt komen allerhande vragen over wet- en regelgeving binnen met betrekking tot de individuele rechtspositie van de hulpvrager. Dit kan gebeuren naar aanleiding van een algemene mailing van Nederlandse instanties zoals: belastingteruggave, afschaffing partnertoeslag AOW per 2015, KOB niet meer exportabel, specificaties en jaaropgaven, verschuiving betaaldatum WAO, bijdrage Zvw en woonlandfactor.

Veel bezwaar- en beroepszaken worden overgedragen aan advocaten in Nederland. Bij deze zgn. tweedelijns zaken gaat het om een specifiek juridisch specialisme dan wel het zijn zaken die door een advocaat aanhangig gemaakt moeten worden bij een rechtbank in Nederland. Het Steunpunt treedt in dit soort gevallen op als intermediair tussen de remigrant en de advocaat, en zorgt voor een goedverlopende communicatie tussen hen beiden en voor een volledig dossier. Verder worden via de advocaat in Nederland ook regelmatig verzoeken ingediend voor een beslagvrije voet bij de kantonrechter naar aanleiding van een beslag op de uitkering van de remigrant.    

 

2. Personen- en familierecht 
Bij dit rechtsgebied gaat bijvoorbeeld om echtscheiding, alimentatie, omgangsregeling, ouderlijk gezag, verdeling van gemeenschappelijke goederen, vervangende toestemming voor paspoort kinderen. Veel van de hulpvragers die vragen hebben en/of ondersteuning willen op gebied van het personen- en familierecht, zijn de achtergelaten vrouwen. De complexe hulpvraag van deze vrouwen (en kinderen), die onvrijwillig in Marokko worden achterlaten door hun echtgenoten en vaders, beperkt zich niet tot het personen en familierecht. Op het Steunpunt wordt over de hele linie sociaaljuridische ondersteuning geboden aan deze groep.
Deze ondersteuning bestaat o.a. uit:
- advisering inzake terugkeermogelijkheden
- ondersteuning bij realisatie van de terugkeer
- advisering inzake familierecht
- inschakelen rechtsbijstand
- bemiddelingen eventueel regelen van opvang en zorg in Nederland 
 

 

Door de complexe aard van de hulpvraag van deze groep is een goede samenwerking en afstemming met verschillende instanties in Marokko en Nederland noodzakelijk. Er wordt samengewerkt met advocaten in Nederland, de Nederlandse ambassade te Rabat, de Immigratie Naturalisatie Dienst (IND), vrouwenorganisaties in zowel Marokko als Nederland, en de advocatuur in Marokko. Naast achtergelaten vrouwen vragen ook gescheiden/in scheiding liggende vrouwen en mannen om ondersteuning op het gebied van het personen- en familierecht. Het steunpunt vervult hier een intermediaire rol tussen de advocaat in Nederland en de cliënt. 

 

3. Vreemdelingenrecht en Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) 
In het kader van het vreemdelingenrecht komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
- terugkeerbeleid achtergelaten vrouwen
- terugkeerbeleid ouderen en jongeren
- spijtoptantenregeling Remigratiewet
- opheffing ongewenstverklaring
- aanvraag KVV