AOW-ers in het buitenland houden recht op AOW-tegemoetkoming

woensdag 04 april 2012 - Sinds juni 2011 werd de AOW-tegemoetkoming (KOB) niet meer uitbetaald aan AOW-ers in het buitenland. Hiertegen is ook door AOW-ers in Marokko massaal bezwaar gemaakt. Op 3 april 2012 kregen de AOW-ers gelijk van de Rechtbank in Haarlem.

Persbericht Rechtbank Haarlem

Haarlem, 4-4-2012
De rechtbank Haarlem heeft op 3 april 2012 in zes uitspraken beslist dat de koopkrachttegemoetkoming voor ouderen onder de Europese verordening en de sociale zekerheidsverdragen valt. Tot 1 juni 2011 werd deze koopkrachttegemoetkoming toegekend aan alle ouderen die AOW ontvingen. Met ingang van 1 juni 2011 heeft de wetgever de tegemoetkoming in een aparte wet geregeld, de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen. De tegemoetkoming is vanaf dat moment gekoppeld aan het al dan niet belastingplichtig zijn in Nederland. Door deze wijziging verviel voor AOW-ers die in het buitenland wonen het recht op de tegemoetkoming indien zij voor minder dan 90% belastingplichtig in Nederland zijn. De tegemoetkoming is ongeveer € 33 per maand. 

In de uitspraken beantwoordt de rechtbank de vraag of deze Wet koopkrachttegemoetkoming inhoudelijk wel als belastingmaatregel kan worden gezien. Dat blijkt niet het geval. De tegemoetkoming is niet het opleggen van een financiële last en hangt niet samen met enige belastingverplichting. Er is, kortom, geen relatie met daadwerkelijke belastingheffing. Bovendien is de tegemoetkoming voor elke AOW-er gelijk. Door deze beslissing van de rechtbank was de weg vrij om de verordening en de verdragen over sociale zekerheid, op de tegemoetkoming toe te passen. Een inwoner uit Marokko en een inwoner uit Kosovo hebben zich met succes beroepen op de Verdragen over sociale zekerheid die Nederland met die landen heeft. De verdragen verbieden om uitkeringen te beperken op grond van het feit dat de uitkeringsgerechtigde in het andere land woont. De rechtbank vindt de beperking van het recht op de tegemoetkoming vanwege het al dan niet belastingplichtig zijn in Nederland hetzelfde als een beperking van de uitkering op grond van het feit dat de betrokkene in Marokko respectievelijk Kosovo woont. Dat is een verboden beperking. Betrokkenen houden daarom het recht op de tegemoetkoming.Zie ook BerkaneCity